Interaktiw tekiz paneliň funksiýalaryna syn

Interaktiw tekiz panelde konferensiýa ýazmak we ýokary duýgurlyk ýaly funksiýalar bar.Şeýle funksiýanyň esasy sebäbi enjamyň içindäki duýgur ýazuw programma üpjünçiliginiň bolmagydyr.Duýgur jest dizaýny, hereket etmek, ulaltmak we beýleki funksiýalar bolsun, esassyz üýtgedilip bilner.Ekrana uly bir ýer degilse, pad pozmak funksiýasyny çalt çagyryp bolýar we eliň arka tarapyny süpürip bolýar.Şol bir wagtyň özünde, ýygnagyň esasy nokatlary barada hem teswir ýazyp biler we ýygnak ýazgylaryny ýygnakdan soň görmek üçin amatly bir açar bilen ýazdyryp bolar.

Dürli ýerlerde şol bir ekranda uzak aralykdan wideo konferensiýasy, häzirki wagtda 98 dýuýma çenli, aşa ýokary kesgitli ekran we ultra-giň görmek burçy bar.Adaty wideo enjamlary bilen deňeşdirilende, görüş aralygy uzalýar.Şol bir wagtyň özünde, gurnama usuly has çeýe we üýtgäp bilýär, diwara gurnalyp ýa-da ykjam üçburç bilen gabat gelip biler.

panel1

interaktiw tekiz panel


Iş wagty: Iýul-23-2022