Habarlar

 • Interaktiw tekiz paneliň artykmaçlyklary

  Interaktiw tekiz paneliň artykmaçlyklary

  Uzakdan işlemek täze ofis modeline öwrüldi.Uzakdan işlemek, adatça, hyzmatdaşlyk üçin wideo konferensiýany talap edýär, wideo konferensiýanyň aladalandyrýan meselesi yza galmak meselesidir.Iki tarap bir wagtyň özünde we şol bir ýygylykda gürleşip bilmeýär, bu bolsa täsirine uly täsir edýär ...
  Koprak oka
 • Interaktiw tekiz paneliň funksiýalaryna syn

  Interaktiw tekiz paneliň funksiýalaryna syn

  Interaktiw tekiz panelde konferensiýa ýazmak we ýokary duýgurlyk ýaly funksiýalar bar.Şeýle funksiýanyň esasy sebäbi enjamyň içindäki duýgur ýazuw programma üpjünçiliginiň bolmagydyr.Duýgur jest dizaýny, hereket etmek, ulaltmak we beýleki funksiýalar bolsun, esassyz üýtgedilip bilner.Haçan ...
  Koprak oka
 • Okatmak üçin interaktiw tekiz paneliň wezipeleri haýsylar?

  Okatmak üçin interaktiw tekiz paneliň wezipeleri haýsylar?

  Okatmagyň hilini ýokarlandyrmak üçin köp mekdepler okatmak üçin interaktiw tekiz paneli ulanyp, ony has giňden ýaýratdy.Okatmak üçin interaktiw tekiz paneli ulanmak tejribesi adaty tagtalardan has gowy.Bu onuň funksiýalary bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.?1. Sm ...
  Koprak oka
 • Interaktiw tekiz paneliň aýratynlyklary we amaly ssenarileri

  Interaktiw tekiz paneliň aýratynlyklary we amaly ssenarileri

  Interaktiw tekiz panel häzirki wagtda netijeli konferensiýalar üçin ilkinji saýlawdyr, doly funksiýalary, ykjam kompýuterler we uly ekranlar biri-biri bilen baglanyşyp biler we uzakdaky wideo konferensiýalarynda hem ulanylyp bilner.1. 4K ýokary kesgitli uly ekran Adaty proýektorlar ýa-da saýlananlar bilen deňeşdirilende ...
  Koprak oka
 • Interaktiw tagtanyň aýratynlyklary

  Interaktiw tagtanyň aýratynlyklary

  Multimedia interaktiw tagtasy, häzirki zaman kompýuter bilen birleşdirilen duýgur suwuk kristal displeýden ybarat duýgur displeý we kompýuter işleýiş funksiýalary bolan önümdir.Iki bölekden durýar, biri degmek we funksiýa aýratynlyklaryna eýe bolan duýgur suwuk kristal displeý ...
  Koprak oka
 • Interaktiw tekiz panelleriň aýratynlyklary

  Interaktiw tekiz panelleriň aýratynlyklary

  1. Lindian interaktiw tekiz panelinde içerki ýokary duýgurlykly programma üpjünçiligi bar, stil ýa-da barmak bolsun, konferensiýa planşetinde ýazyp bilersiňiz;ulanyjy üçin amatly el hereketi dizaýny, göçürmek, ulaltmak, pozmak we beýleki funksiýalar isleg boýunça üýtgedilip bilner;Uly meýdan bolanda ...
  Koprak oka
 • Çuňňur ýygnak tejribesini başlaň

  Çuňňur ýygnak tejribesini başlaň

  Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen kärhana konferensiýa çeşmeleri we enjamlaryň konfigurasiýasy optimallaşdyryldy we täze ofis önümi hökmünde konferensiýa üçin akylly interaktiw tekiz panel konferensiýalaryň netijeli geçirilmegini çaltlaşdyrýar.Çylşyrymly çäklendirmäni bozýar ...
  Koprak oka
 • Interaktiw tagta interaktiw okatmakda täze üstünlikler getirýär

  Interaktiw tagta interaktiw okatmakda täze üstünlikler getirýär

  Indi multimediýa ýuwaş-ýuwaşdan her bir adaty synp otagyna ýaýrady, adatça proýeksiýa tagtalary we sensorly telewizor görnüşinde.Mugallymlar we okuwçylar dürli öwredişden lezzet alýan bolsalar-da, hemişe kynçylyklary ýygnaýarlar.Lightagtylygyň hapalanmagynyň okuwçylaryň gözüne täsiri we ...
  Koprak oka
 • Akylly synp otagy-akylly tagtasy

  Akylly synp otagy-akylly tagtasy

  Akylly uniwersitet, bilim we zehinleri taýýarlamak ulgamynda sanlaşdyrmagyň, tehnologiýanyň we adamlaşdyrmagyň tizligini, şeýle hem ulanyjy tejribesini, ulanyjynyň bahasyny we okuw effektlerini has takyklaşdyrdy.Tehniki nukdaýnazardan seredeniňde, akylly tagta talyplara şahsy hyzmat berip biler ...
  Koprak oka
 • Okatmagyň interaktiw tekiz panelleriniň artykmaçlyklary

  Okatmagyň interaktiw tekiz panelleriniň artykmaçlyklary

  Soňky ýyllarda ylym we tehnologiýa derejesi ösmegini dowam etdirdi we ýokary tehnologiýaly önümler satuwa çykaryldy.Mysal üçin, okatmak üçin interaktiw tekiz paneller bilimde giňden ulanylýar.Okatmak üçin interaktiw tekiz panelleri ulanmak arkaly diňe bir öwredijini gowulaşdyryp bilmez ...
  Koprak oka
 • Interaktiw konferensiýa paneli-bir bitewi konferensiýa çözgüdi

  Interaktiw konferensiýa paneli-bir bitewi konferensiýa çözgüdi

  Bu pudakda interaktiw konferensiýa paneli diýlip hem atlandyrylýan interaktiw tekiz panel, akylly konferensiýa enjamlarynyň täze nesli.Tagta ýazmak, resminamalary görkezmek, bölünen ekranly displeý, uzakdaky wideo konferensiýasy we dürli akylly enjamlaryň simsiz ekrany proýeksiýasy, ...
  Koprak oka
 • Interaktiw tekiz panel konferensiýa nähili täsir edýär?

  Interaktiw tekiz panel konferensiýa nähili täsir edýär?

  Interaktiw tekiz paneller hakda eşitdiňizmi?Duşuşyklar iş ýerinde iň köp ýaýran we iň möhüm zatlar.Işgärleriň köpüsi üçin günde kiçi ýygnak, her üç günden umumy ýygnak, ýyllyk jemleýji ýygnak we ş.m. Duşuşykdan ozal köp zatlary taýýarlamaly ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2